Computer Server – Renovering efter skader


Categories: Forsikring, Datacentre, Sundhed og pleje, Rensning, Bevarelse og stabilisering, Forebyggende vedligehold
 

Server Damage (1)

Efter en brandskade, vandskade eller anden hændelse er der risiko for at forurenende partikler kan påvirke elektriske, elektroniske og mekaniske enheder negativt. Nogle gange er kontaminationen synlig, såsom ved mørk sod, mens andre stoffer kan være mere usynlige og først over tid vise sig i form af korrosion.

Undersøgelse af Servere

I de fleste tilfælde er det første, man bemærker efter en brandskade, at sod har lagt sig på en række overflader. Sod består hovedsageligt af kulstof, og kan være ætsende og ledende afhængigt af sammensætningen af det materiale, der er brændt. Til eksempel er stoffet klor en betydelig del af polyvinylklorid (PVC). Ved brande, er selv små koncentrater af PVC-biproduktet meget reaktive. Denne reaktivitet er årsagen til dannelse af korrosion herunder rust.

Det er vigtigt ikke at tænde for elektrisk udstyr, der har været udsat for forurenende stoffer. Ved tænding af udstyr med ledende materiale kan der ske elektriske kortslutninger og udstyret risikerer at blive skadet, på trods af, det ikke er defekt grundet den oprindelige hændelse.

Bemærk, at der er en klar forskel mellem forurenede overflader og udstyr, der har lidt fysisk eller funktionel skade. Der er en tendens til at beskrive begge situationer som blot ”udstyret er skadet”. Som eksempel vil kredsløbskort ikke være skadet, fordi de har rester fra loddeprocessen i en produktion. Producenten renser simpelthen bare kortene. Efter en brandskade bør kredsløbskort derfor blot dekontamineres ved hjælp af de samme processer, som producenten anvender.

Der kan også opstå skader som følge af varme eller fysisk påvirkning. Afhængig af omfanget af skader anerkender vi, at reparationer kan gøre renovering urentabel. Dette betyder dog ikke, at udskiftning skal være udgangspunktet, hvis computerudstyr er været varmeskadet. Man bør altid udføre en analyse af omkostningerne ved udskiftning i forhold til reparation og renovering før beslutningen tages.

I mange tilfælde vil udskiftning af en server udløse opgraderinger og ændringer til andre systemer. Eksempelvis anvender en stor 10 mio. kr. stemplingspresse, som former eller skærer metal, en computer til at styre processen. Computeren kommunikerer med pressens controller og interface. Udskiftes computeren med en ny kan det medføre et kommunikationsproblem mellem controlleren, interfacet og den nye computer. Nogle vil anskue dette scenarie, som en mulighed for at købe en ny stemplingspresse. Men såfremt computeren udskiftes, vil den næstmest omkostningseffektive løsning være at opgradere controlleren og interfacet. Men hvis computeren koster ca. 10.000 kr. og udskiftning af controller og interface koster ca. 750.000 kr. vil rentabiliteten dvs. renovering computeren være en langt bedre økonomisk løsning.

Opgradering af controllere og andet hardware vil i mange tilfælde også medføre forsinkelse på reetableringen af virksomhedens drift. Uanset at en forsikring betaler for et driftstab, vil tabet af kunder og ordrer påvirke virksomheden negativt på lang sigt.

Selvom der ikke er tegn på ydre fysiske skader, er det vigtigt at følge disse trin:

  • Undgå at tænde for udstyret, før det er blevet inspiceret af en professionel dekontaminerings-ekspert
  • Hvis der er en nødstrømforsyning (UPS), der beskytter serveren, skal den være slukket.
  • Der skal opsættes affugtere til at kontrollere og mindske fugtigheden samt øge stabiliteten af miljøet. Der bør opretholdelse af en relativ fugtighed på under 40 procent da det vil nedsætte hastigheden på overfladeforringelsen, hvis udstyret har været udsat for ætsende forurenende stoffer.

Det kræver en ekspert, for at vurdere forureningsgraden og deraf identificere videnskabeligt, effekten på det udsatte udstyr. Det kan meget vel være, at det kun er et mindre område i et datacenter, der er påvirket. Der er en tendens til blot at konstatere, at hele lokationen er lige påvirket af skaden, men røgs vandring er i virkeligheden baseret på luftstrømme i strukturen. Eksperter kan også anvende en dampspærre, der hjælper med at bremse begyndende korrosion. En professionel renovering vil derfor ofte begynde med præservering af udstyr og stabilisering af miljøet.

Dekontaminering og renovering er den rigtige løsning

Ved dekontaminering og renovering, er det vigtigt at specialist-virksomheden analyserer og kvantificerer situationen empirisk for at identificere den korrekte fremgangsmåde samt for at sikre et professionelt slutresultat.. Næsten alle skader er forskellige. Som ovenfor nævnt kan områder af et datacenter være helt upåvirket af en skade og kunne idriftsættes med det samme.

For at skabe den nødvendige tillid til, at udstyret ikke fejler, skal eksperter generelt være i stand til at udtage prøver og analysere dem i et laboratorium og herefter sammenligne resultaterne med de relevante industristandarder.

Der er mange gode almindelige rengøringsfirmaer. Hospitaler bruger rengøringstjenester til ikke-tekniske overflader (gulve, skabe, vinduer). Mange hospitaler har ligeledes interne biomedicinske afdelinger til at udføre teknisk forebyggende vedligeholdelsesrengøring og systemkalibrering. Hospitaler anvender endvidere eksterne specialister til at adressere fjernelse af partikler på kredsløbskort m.m.  Det samme vil gælde for hospitalets IT infrastruktur og netværksudstyret ved en skade. Eksperter vil også vil i stand til at opretholde eller genoprette garantier og servicekontrakter hos de eksisterende leverandører efter en skade er udbedret.

Eksempel fra en aktuel skadehændelse

Et datacenter på et stort universitet var udsat for en brand i et strømfordelingspanel. Selve ilden spredte sig ikke fra panelet, men røg trængte ind i datacentret. Ca. 1.200 servere, switche, routere og SAN’s blev berørt af skaden. Universitetet krævede en forsikring fra deres leverandører, at garantier og servicekontrakter vil blive opretholdt efter renovering det skadede udstyr. Før arbejdet kunne starte, fik AREPA via dialog og videnskabelig dokumentation accept fra leverandørerne og aftalte, at alt udstyr skulle testes efter udført renoveringen. Udskiftning af udstyr blev anslået til $40 mio. Renoveringen blev foretaget af AREPA for  $891.000 og på kun en brøkdel af den tid, det ville have taget at udskifte server platformen.

Dekontaminering og renovering kan på effektiv vis fjerne alle forurenende stoffer. Når computer-udstyr er bragt tilbage til dets stand som før skaden skete, er udstyrets levetid ofte forlænget. Årsagen til dette er, at virksomheder sjældent slukker for udstyr, da det anvendes hele døgnet rundt. Datacentre kan ikke blot tage en uge offline til forebyggende arbejde. Drift- og miljøsnavs akkumuleres derfor over tid og servere vil over tiden skulle operere ved højere driftstemperaturer end de var designet til. Professionel dekontaminering fjerner alle partikler fra kredsløb, så varme igen kan afledes korrekt. Dette forlænger udstyrets levetid.

Professionel dekontaminering og renovering efterfulgt af test og reparation kan reetablere servere og relateret netværksudstyr hurtigere, for færre omkostninger og med færre langsigtede problemer end mindre invasive rengørings- og reparationsteknikker.

Hvis du oplever en hændelse, der har resulteret i forurening af servere eller andet udstyr, kan AREPA hjælpe dig. Kontakt os for at finde ud af, hvordan vores specialister kan anvende videnskabelige metoder til at identificere omfanget af forureningseksponeringen, og herefter præsentere en plan for dekontaminering og reetablering af dit computerudstyr og derfor minimere dit driftstab. 
Se alt »
 
Få den hjælp du har brug for

Læs mere om vores renoveringservice, vedligeholdelservice, beredskabsrådgivning og mere.

Kontakt »