Almindelige salgs- og leveringsbetingelser AREPA Danmark A/S

For alle tilbud, ordrer og leverancer gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne.

1. AREPA Danmark A/S’ forpligtelser

AREPA Danmark A/S påtager sig i henhold til parternes aftale at reparere/renovere/de-kontaminere de af parternes aftale omfattede effekter - herefter benævnt effekterne - for kunden.

Reparations-/renoveringsarbejdet omfatter følgende: Analyse af skadeomfang og årsag, eventuel demontering, eventuel dekontaminering, adskillelse, rensning, tørring, eventuel reparation, gensamling, behandling mod følgeskader såsom korrosion m.v., installation efter aftale, testning, transport samt hvad der i øvrigt i henhold til aftalen skal indgå i reparationen.

AREPA Danmark A/S har ret til at antage et udenforstående firma til at udføre dele af AREPA Danmark A/S’ opgaver.

AREPA Danmark A/S ændrer eller ombygger ikke maskiner og effekter i en sådan grad, at de kan betragtes som nye maskiner og dermed underlægges nye krav i forhold til direktiv 2006/42/EF (maskindirektivet).

Før levering udfører AREPA grundlæggende funktionskontrol af eksisterende sikkerhedskomponenter, når det er rimeligt muligt. Hvis det under test og reparationer opdages, at sikkerhedskomponenter mangler eller ikke fungerer, vil funktionaliteten blive repareret eller noteret som en sikkerhedsdefekt. Omkostninger hertil vil blive faktureret særskilt. AREPA udfører ikke en risikovurdering i forhold til i maskindirektivet.

2. Kundens forpligtelser

Kunden skal:

  • Sikre AREPA Danmark A/S fri adgang til udstyret både i den almindelige arbejdstid og på andre forud aftalte tidspunkter.
  • Snarest informere AREPA Danmark A/S om driftsforstyrrelser og skader eller forhold, som kan forårsage sådanne.
  • Kunden skal uden ophold informere reparatøren om forhold, der kan medføre forsinkelse og anden fordyrelse af reparationsarbejdet.
  • Omkostningsfrit stille nødvendigt hjælpepersonale (såsom kranfører, industrielektriker, operatør m.v.) til disposition for arbejdsopgaver, som
    ligger inden for dette personales normale kompetenceområde.
  • Omkostningsfrit stille specialværktøj, udstyr, løfte- og transportanordninger, belysning, forlængerledning, grovere håndværktøj, etc., der befinder sig hos kunden, til disposition.
  • Forsyne AREPA Danmark A/S med den fornødne dokumentation (f.eks. tegninger, beskrivelser og anvisninger m.v.), som er nødvendig for at udføre den aftalte reparation.
  • Tilvejebringe drifts- og vedligeholdelses-journaler eller tilsvarende dokumentation.

3. Priser

Alle priser er eksklusiv moms og toldafgifter og baseret på gældende lønninger, materialepriser, kurser etc., med forbehold for justering ved ændring af en af nævnte faktorer:

Renoveringsarbejde faktureres inklusiv følgende faktorer:

  •  Løn for forbrugt arbejdstid ifølge gældende timepriser.
  • Vederlag for vente- eller overtid, som skyldes kundens forhold eller vejrlig.
  • Materialer anvendt ved reparation af udstyret.
  • Materialer og væsker anvendt ved renovering.
  • Fragt og speditionsomkostninger.
  • Omkostninger efter regning for transport, rejser og diæter.
  • Administrationsomkostninger ved overladelse af reparationsarbejder til tredjemand.
  • Øvrige omkostninger medgået til renoveringsarbejdet.

Der er i henhold til AREPA’s gældende prisliste et overtidstillæg på timer, der udføres uden for normal arbejdstid på hverdage.

Der er ligeledes i henhold til AREPA’s gældende prisliste et weekendtillæg på timer, der udføres fra lørdag kl. 00.01 til søndag kl. 24.00. Tillægget gælder også på helligdage.

Anslåede priser for renoveringsarbejde opgives på basis af erfaring fra tidligere opgaver og efter vort bedste skøn. Arbejde faktureres på basis af reelle omkostninger.

 

4. Betalingsbetingelser

Såfremt andet ikke aftales, er betalingsbetingelserne netto 30 dage.

AREPA Danmark A/S forbeholder sig ret til at lægge renter på forfaldne beløb. Ved betaling efter forfaldsdato tillægges der morarente, 1,5% pr. påbegyndt måned.

 

5. Ansvar for reparationsarbejde samt erstatningsansvar i øvrigt

AREPA Danmark A/S er alene ansvarlig for skader på ting eller personer efter dansk rets almindelige erstatningsregler, og ikke erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte økonomisk konsekvenstab.

AREPA Danmark A/S indestår for, at udstyr efter renovering, med mindre udtrykkeligt forbehold tages, opfylder nedennævnte kvalitetskrav:

  • Effekterne er rengjorte, det vil sige, at sod og andre påvirkninger fra branden eller den skete skade er væk, og der finder ingen fortsat accelereret korrosion sted.
  • Effekterne er renoverede og rengjorte i henhold til tilbud og den stillede
    garanti.

AREPA Danmark A/S er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte økonomisk konsekvenstab.

Indeståelsen omfatter, efter AREPA Danmark A/S’ valg, ombytning eller reparation af den beskadigede del, respektiv udbedring af fejlagtigt udført arbejde.

Såfremt det i en aktuel sag skønnes nødvendigt, kan reparation og udbedring blive foretaget af tredjepart på AREPA Danmark A/S’ foranledning.

AREPA Danmark A/S’ indeståelse omfatter ikke tilfælde, hvor fejlen er forårsaget af forkert betjening, uregelmæssigheder i elforsyning eller installationer, ulykkestilfælde eller andre omstændigheder, hvorpå AREPA Danmark A/S ingen indflydelse har.

AREPA Danmark A/S indestår for kvaliteten af leverede reservedele på samme vilkår, som AREPA Danmark A/S’ leverandører indestår over for AREPA Danmark A/S, hvilket normalt ikke omfatter monterings- og demonteringsomkostninger. AREPA Danmark A/S indestår dog ikke for leverandørers manglende betalings- eller leveringstid og -evne, i relation til overholdelse af den pågældende leverandørs garantiforpligtelse.

Al transport, som ikke sker med AREPA Danmark A/S’ egne biler, sker for kundens
regning og risiko.

Ved forsikringsdækkede skader kan AREPA Danmark A/S vælge at udstede en transporterklæring, således at udbetaling af erstatningsbeløb eks. moms overføres direkte fra forsikringsselskab til AREPA Danmark A/S. I den forbindelse skal kunden dog indbetale momsbeløbet til AREPA Danmark A/S.

Tvister om erstatningspligt samt erstatningsbeløb behandles ved voldgift eller ved
domstolene i henhold til punkt 9 i nærværende betingelser.

Såfremt mangelfuldt reparationsarbejde eller mangler ved leverede dele på grund af risiko for skade kræver umiddelbare foranstaltninger, har kunden ret og pligt til at foretage sådanne foranstaltninger, som kræves for at forhindre eller begrænse skaden, medmindre AREPA Danmark A/S umiddelbart kan foretage disse. Kunden har ret til godtgørelse fra AREPA Danmark A/S for omkostninger ved sådanne foranstaltninger, som er udført på rimelig måde.

Alle foranstaltninger udføres efter AREPA Danmark A/S’ valg af AREPA Danmark A/S selv eller tredjepart på AREPA Danmark A/S’ foranledning.

Kunden skal reklamere over forhold omfattet af nærværende bestemmelse, så snart det er muligt.

 

6. Ansvar for tingskade forvoldt af leveret materiel (produktansvar)

AREPA Danmark A/S er ikke ansvarlig for skade forvoldt af leveret materiel
herunder leverede reservedele:

  1. på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i kundens
    besiddelse,
  2. på produkter, der er fremstillet af kunden eller på produkter, hvori disse indgår,
    eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af
    materiellet forårsager.

I intet tilfælde er AREPA Danmark A/S ansvarlig for driftstab, tabt arbejds-fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

Kunden skal holde AREPA Danmark A/S skadesløs i den udstrækning, AREPA Danmark A/S pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som AREPA Danmark A/S efter dette punkts bestemmelser ikke er ansvarlig for over for kunden.

Ovennævnte begrænsninger i AREPA Danmark A/S’ ansvar gælder ikke, hvis der foreligger grov uagtsomhed.

Tvister vedrørende nærværende bestemmelse behandles ved voldgift eller ved domstolene i henhold til punkt 9 i nærværende betingelser.

 

7. Forsinkelse

AREPA Danmark A/S vil bestræbe sig på at udføre den aftalte opgave hurtigst muligt. Kan AREPA Danmark A/S mod forventning ikke færdiggøre arbejdet til aftalt tid, skal denne uden ugrundet ophold give kunden meddelelse herom og samtidigt angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor opgaven må påregnes at være færdiggjort.

Hvis forsinkelse med arbejdets færdiggørelse skyldes nogen omstændighed, som i henhold til punkt 8 udgør en ansvarsfrihedsgrund eller skyldes kundens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

Leveringstiden skal forlænges, selv om årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindeligt aftalte leveringstid.

Hvis AREPA Danmark A/S ikke færdiggør arbejdet til aftalt tid, og skyldes forsinkelsen forhold, som AREPA Danmark A/S hæfter for i henhold til vilkårene i nærværende pkt.7, er kunden berettiget til konventionalbod fra den dag, hvor levering skulle have fundet sted.

Konventionalboden udgør 2% for hver hele uge, forsinkelsen varer, beregnet af den del af den aftalte kontraktsum, som dækker den del af materiellet, der på grund af forsinkelsen ikke kan tages i brug som forudsat.

Konventionalboden kan ikke overstige 50% af dette beregningsgrundlag.

Såfremt kunden er berettiget til maksimal konventionalbod, og materiellet fortsat ikke leveres, kan kunden ved skriftlig meddelelse til AREPA Danmark A/S kræve levering og fastsætte en sidste, rimelig frist, som ikke kan være kortere end 1 uge.

Konventionalboden forfalder til betaling ved skriftligt påkrav fra kunden, dog tidligst når materiellet leveres fuldt ud eller eventuelt på det tidspunkt, hvor kunden hæver aftalen i henhold til nedenstående.

Kunden fortaber sin ret til konventionalbod, såfremt denne ikke har fremsat skriftligt krav herom inden 1 måned efter, at levering skulle have fundet sted.

Såfremt AREPA Danmark A/S heller ikke leverer inden for den fastsatte frist, og dette ikke skyldes forhold, som kunden bærer ansvaret for, kan kunden ved skriftlig meddelelse til AREPA Danmark A/S hæve aftalen for så vidt angår den del af materiellet, som ikke kan tages i brug som forudsat.

Kunden har, såfremt denne således hæver aftalen, herudover krav på erstatning for tab, denne har lidt ved AREPA Danmark A/S’ forsinkelse, dersom tabet overstiger den maksimale konventionalbod, denne har kunnet kræve i henhold til ovenstående.

Denne erstatning kan ikke overstige 100% af den del af den aftalte købesum, som dækker den del af materiellet, for hvilken aftalen kan hæves.

Bortset fra konventionalbod og ophævelse med begrænset erstatning i henhold til nærværende punkt, er ethvert krav fra kunden i anledning af forsinkelse udelukket.

Kunden har dog ikke krav på konventionalbod i henhold til nærværende pkt. 7 i det omfang, at kunden, som følge af tegnet driftstabs-forsikring eller lignende, får fuld erstatning for den indtrufne forsinkelse.

AREPA Danmark A/S er således, ud over hvad nærværende punkt tilsiger, ikke erstatningsansvarlig for forsinkelse og herunder ikke erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller anden indirekte økonomisk konsekvenstab af nogen art

 

8. Ansvarsfrihedsgrunde (Force Majeure)

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse - eller såfremt omstændighederne var indtruffet før dette tidspunkt, men følgerne heraf ikke kunne forudses - og aftalens opfyldelse herved forhindres eller gøres urimeligt tyngende:

Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, valutarestriktioner, knaphed på transportmidler samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer af reservedele, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

En part mister retten til at gøre ansvarsfrihedsgrunde gældende, såfremt han ikke uden ugrundet ophold efter at have indset eller burde have indset, at en ansvarsfrihedsgrund foreligger, skriftligt underretter den anden part herom.

Så snart en ansvarsfrihedsgrund ophører, skal den anden part underrettes herom samt om muligt tillige underrettes om, hvornår de på grund af ansvarsfrihedsgrunden forsinkede foranstaltninger kan udføres.

Såfremt en ansvarsfrihedsgrund ikke ophører inden rimelig tid, er enhver af parterne berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden part at hæve aftalen med umiddelbar virkning, såfremt det må antages, at reparationen ikke uden væsentlig ulempe for ham kan udføres senere. Såfremt aftalen hæves som anført, har AREPA Danmark A/S ret til vederlag for allerede udført vedligehold.

 

9. Tvistigheder

Kunden og AREPA Danmark A/S forpligter sig til at løse eventuelle uoverensstemmelser vedrørende denne aftale, og dens fortolkning, ved forhandling.

Såfremt en sådan forhandling ikke fører til resultat, kan tvistigheder i anledning af aftalen og deraf følgende retsforhold, såfremt det omtvistede beløb inklusivprocesomkostninger overstiger kr. 100.000,00, ikke underkastes domstolenes prøvelse, men skal afgøres ved voldgift og i overensstemmelse med dansk ret.

Ovenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser af juni måned 2023 erstatter tidligere udsendte salgs- og leveringsbetingelser